ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับจนท.ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ ในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด(ฉ.8)พ.ศ.2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/9114
หนังสือลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ หน.บริการ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ