ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8867
หนังสือลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอก.สำนักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  CCF30042562
  คำสั่งที่ 866
  คำสั่งที่ 952