ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้ข้าราชการประมาณเสนองาน ณ ต่างประเทศ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8732
หนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์
  มท 0810.4 ว 989 ลว 12 มี.ค. 62 หารือผลกระทบกรณีงานก่อสร้างต้องผ่านการรับรองจากวิศวกร