ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8730
หนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
ไฟล์
  มท 0810.6 ว 1395 ลว 2 เม.ย. 62 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20