ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับโอนงบประมารเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.5/8696
หนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขานุการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ