ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจัดงาน เลยนิยม นิยมเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/8670
หนังสือลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้จัดการไฟฟ้า จ.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  น.แจ้งสำรวจขยะพลาสติก กล่องนม