ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/8531
หนังสือลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  น.แจ้งโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า