ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 73901/3
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  216 001