ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
ทะเบียนหนังสือ ลย 73901/2
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ