ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การจัดทำแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบพัฒนาจังหวัด) ของจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118/9
หนังสือลงวันที่ 3 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยจะส่งภายหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ