ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งใบเสร็จช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/3872
หนังสือลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
หมายเหตุ
ไฟล์
  ส่ง ว 2