ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โอนย้าย
ทะเบียนหนังสือ ลย 78101/5
หนังสือลงวันที่ 23 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ อบต.โคกใหญ่
ส่งถึง ประธาน ก.อบต.จังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ