ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 73201/923
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด
หมายเหตุ
ไฟล์
  การมอบหมายภารกิจรับผิดชอบปฏิบัติงานร้านเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประจำปี 2561