ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3848
หนังสือลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง คลังจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  113 002
  113 001