ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โอนเงินเดือน
ทะเบียนหนังสือ ลย 76702/802
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ อบต.ศรีฐาน
ส่งถึง ธนาคาร ธกส
หมายเหตุ
ไฟล์
  การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561