ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/3837
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  โครงการฝึกอบรมเพี่มประสิทธิภาพของบุคลากรงานช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย ปี 61