ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเงินค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3831
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการ บริษัท บี.บี.เค.อันดัสตรี จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ