ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเงินฝากสมทบ ก.ส.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3828
หนังสือลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ