ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานพนักงานเทศบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/3814
หนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ
หมายเหตุ
ไฟล์
  26