ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ได้รับความเดือนร้อนจากรถบรรทุกขนยางพารา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118.2/8984
หนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
หมายเหตุ
ไฟล์
  สำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน