ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 78201/775
หนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  14