ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งหลักฐานการเบิกเงินตามโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านพร้อมขุดลอกลำน้ำพองโก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2921
หนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ จะนำส่งหนังสือภายหลัง
ไฟล์
  4