ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การรณรงค์ "สวมผ้าฝ้ายผ้าซิน เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย" จังหวัดเ้ลย ประจำปีงบประมาณ 2560
ทะเบียนหนังสือ ลย 73201/913
หนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
ส่งถึง นายอำเภอนาด้วง
หมายเหตุ
ไฟล์
  27