ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2560
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3786
หนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ