ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความร่วมมือในการสำรวจแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้านเลยเมืองแห่งการลงทุนและการค้า (Investment and Trade)
ทะเบียนหนังสือ ลย52006/3785
หนังสือลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือส่ง ให้มายื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน - Copy