ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 73201/905
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
ส่งถึง นายอำเภอนาด้วง
หมายเหตุ
ไฟล์
  6181 001
  6181 002