ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างหอนาฬิกาและสวนนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3751
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  221