ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถบรรทุกขยะกองสาธาฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย52004/3750
หนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของ อปท.