ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เชิญวิทยากร ฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ” สภาเด็กและเยาวชนตำบลอิปุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย79301/702
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม
ส่งถึง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ