ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความเห็นชอบโครงการอาสาอนามัยผู้สูงอายุ พอ.สว.จังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/2396
หนังสือลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2563
ผู้ส่งหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ