ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งใบเสร็จรับเงินโอนค่ารักษาพยาบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3738
หนังสือลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ