ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป้นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรรีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/0
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ จะนำส่งหนังสือภายหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ