ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความช่วยเหลือ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118.2/8909
หนังสือลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่
หมายเหตุ
ไฟล์
  2560-12-12 11-13-23_0179