ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การอนุญาตผู้สมัครเข้ารับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/0
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลภูกระดึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์
  6072 001