ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/3716
หนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ประธานกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  6065 001