ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ในหมู่บ้าน บ้านศรีศักดา หมู่ที่ 3 ตำบลผานกเค้า
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2858
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ