ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2854
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วยจะนำส่งภายหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ