ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หนังสือรับรอง (นายบรรชา ดุมใหม่)
ทะเบียนหนังสือ ลย 76701/774
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง ธนาคารออมสิน สาขาภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์
  แนวทางช่วยเหลือประชาชน