ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/1803
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  รับ 2156