ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2843
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วยจะนำส่งภายหลัง
ไฟล์
  เชิญร่วมเป็นเกียรติงานพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะและเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต