ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ตอบรับเข้าศึกษาดุงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/3704
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
หมายเหตุ
ไฟล์
  การดำเนินการรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคคลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ พ.ศ. 25620