ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3700
หนังสือลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  หัวหน้าส่วน