ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งหลักฐานการส่งใช้เงินยืมเงินทดรองราชการโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทุกภัย)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2832
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ จะนำส่งเอกสารภายหลัง
ไฟล์
  รับ 2145