ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เร่งรัดงานและสงวนสิทธิเรียกค่าปรับโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52002/3691
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง หุ้นส่วนผู้จักการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิษย์ลดา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ