ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาด ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0118/8827
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ