ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และร่วมเป็นเกียรติร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/หมู่บ้านสัมพันธ์ ปี 61
ทะเบียนหนังสือ ลย 76704/764
หนังสือลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง รพ.สต.นาแปน
หมายเหตุ
ไฟล์
  2684