ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งหลักฐานการเบิกค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ สำหรับโครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ และท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2825
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ จะนำส่งเอกสารภายหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ