ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.6/0
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง ท้องถิ่นจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  5940 001