ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทะเบียนหนังสือ ลย 73201/883
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
ส่งถึง นายอำเภอนาด้วง
หมายเหตุ
ไฟล์
  หนังสือส่งคณะกรรมการ