ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/3682
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ประธานคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดเลย (ก.ท.จ.เลย)
หมายเหตุ ส่งเอกสารตามภายหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ